Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelikkaya, Tekin
dc.date.accessioned12.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-11T21:57:45Z
dc.date.available12.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-11T21:57:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-9196
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNeE5qWTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/1039
dc.description.abstractÖğretmenlerin sınıf içinde etkin bir şekilde öğretim yapabilmeleri için, öğretim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bunları etkin bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bunun için bu beceriler hizmet öncesi eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersiyle öğretmen adaylarına kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu araştırmanın amacı, ÖTMT dersinin pedagojik formasyon alan tarih öğretmen adaylarına neler kazandırdığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada pedagojik formasyon alan tarih öğretmen adaylarının almış oldukları ÖTMT dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formu açık uçlu 5 sorudan oluşmakta olup verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Öğretmen adayları ÖTMT dersinin öğretmenlik meslek bilgisine katkılarını en çok farklı materyallerle nasıl verimli ders işleneceğini öğretmesi, en az da konuya uygun materyal seçmeyi/yapmayı öğretmesi olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları en çok film-video materyalini en az ise diorama materyalini kullanmayı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Bunları sırasıyla maket-model, albüm, histomap, kavram karikatürü, gazete-medya materyalleri takip etmektedir.en_US
dc.description.abstractTeachers need to acquire skills in using instructional technology and apply them effectively to effectively teach within the classroom. For this reason, these skills should be tried to be taught to these preservice teacher by The Instructional Technologies and Material Desing (OTMT) course in preservice training.The purpose of this research is to reveal what OTMT course gives to the history preservice teachers who take pedagogical formation course.In this study, case studies were used qualitative research methods to determine opinions of OTMT course that preservice history teacher .The structured interview form used consists of 5 openended questions in the research The descriptive analysis tecnique was used in data analysis. Preservice teacher stated that their contribution to teaching profession knowledge of OTMT course taught how to work efficiently with the most different materials, at least to teach / choose materials appropriate to the subject. Preservice teacher preferred filmvideo material and diorama material at least. These are followed by model, album, histomap, concept caricature, newspaper-media materials respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titlePedagojik Formasyon Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşlerien_US
dc.title.alternativeOPINION OF HISTORY PRESERVICE TEACHERS WHO TAKE PEDAGOGICAL FORMATION COURSE ABOUT THE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESING COURSEen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisien_US
dc.contributor.departmentKırşehir Ahi Evran Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record