Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürel, Hilal
dc.date.accessioned2024-02-08T08:45:42Z
dc.date.available2024-02-08T08:45:42Z
dc.date.issued2023en_US
dc.date.submitted2023-06
dc.identifier.citationGürel, H. Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlık Durumları İle Kişisel Değerlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2023.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12513/5451
dc.description.abstractBu çalışma ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlık düzeyleri ile kişisel değerleri, bazı demografik sorulara verilen cevapların değerlendirilmesiyle benzer ya da farklı çıkan sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüştür. Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan 706 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. 67 sorudan oluşan anketi çevrimiçi ve telefon görüşmeleri yoluyla doldurup kaydetmişlerdir. Sonuçlar SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Veri toplama süreci sonunda elde edilen nicel verilerin analizi betimsel ve ilişkisel veri analizi teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin etik xi değerlere yatkınlıkları ve kişisel değerlerini belirlemek için frekans (f), yüzde (%), ortalama (x̅) ve standart sapma (SS) değerlerinden yararlanılmıştır. İlişkisel veri analizi uygulanmadan önce elde edilen veri setinin homojenliğe bakılmış. Ayrıca verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ortalama, mod, medyan, çarpılık, basıklık ve KolmogorovSmirnov değerlerine bakılarak karar verilmiş ve bu bağlamda veri analizi süreci şekillendirilmiştir. Çalışma sonucunda farklı alt boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilirken anlamlı farkın oluşmadığı alt boyutlar da tespit edilmiştir. Örneğin kadın beden eğitim ve spor öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlıklarının ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı şekilde katılımcıların yaş değişkenine göre mesleki etik algılarına bakıldığında daha genç yaşta görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlıklarının fazla olduğu görülmüştür. Kıdem ve statü değişkenlerine bakıldığında ise katılımcılar arasında anlamlı fark yaratacak bulgulara rastlanmamıştır. Sonuç olarak; etik değerlere yatkınlık ve kişisel değerler envanterinin ortalama, medyan ve mod değerlerinin birbirine yakın olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri-1,746 ile ,145 arasında değişmektedir. KolmogorovSmirnov sonuçları incelendiğinde ise etik değerlere yatkınlık ve kişisel değerler envanteri “p” değerlerinin anlamlı oldukları görülmüştür (p<.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden Eğitimi Öğretmenien_US
dc.subjectEtik Değerleren_US
dc.subjectKişisel Değerleren_US
dc.titleBeden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Etik Değerlere Yatkınlık Durumları İle Kişisel Değerlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record